جملات زیبا
توسط : arya271
زندگي آنچه که زيسته ايم نيست بلکه خاطراتي است که از گذشته داريم .
دوشنبه 6/1/1386 - 8:54
پسندیدم 0
UserName