جملات زیبا
توسط : arya271
يادت نرود که همه مردم از چيزي وحشت دارند ، به چيزي عشق ميورزند و چيزي را از دست داده اند .
دوشنبه 6/1/1386 - 8:52
پسندیدم 0
UserName