جملات زیبا
توسط : arya271
زندگي دو نيمه است ، اولي در انتظار نيمه دوم ، نيمه دوم در انتظار نيمه اول .
دوشنبه 6/1/1386 - 8:50
پسندیدم 0
UserName