جملات زیبا
توسط : arya271

+ قوانين شاد زيستن : ?- اگر شما چيزي را دوست داريد از آن لذت ببريد . ? - اگر شما چيزي را دوست نداريد از آن دوري جوئيد. ? - اگر شما چيزي را دوست نداريد و نمي توانيد از ان دوري کنيد آن را تغيير دهيد. ? - اگر شما چيزي را دوست نداريد و نمي توانيد از آن دوري کنيد و نمي توانيد آن را تغيير دهيد آن را بپذيريد. ? - با تغيير نگرشتان نسبت به چيزهايي که انها را دوست نمي داريد انها را بپذيريد
دوشنبه 6/1/1386 - 8:50
پسندیدم 0
UserName