جملات زیبا
توسط : arya271
برگ در انتهاي زوال مي افتد و ميوه در ابتداي کمال … بنگر که چگونه مي افتي ؟!
دوشنبه 6/1/1386 - 8:46
پسندیدم 0
UserName