جملات زیبا
توسط : arya271
بسيار کمتر از آنچه ميدانيم، مي انديشيم؛ بسيار کمتر از آنچه دوست داريم ، ميدانيم؛ بسيار کمتر از آنچه بايد دوست داشته باشيم ، دوست ميداريم و در حد دقيق ، بسيار کمتر از آنيم که هستيم .
دوشنبه 6/1/1386 - 8:42
پسندیدم 0
UserName