جملات زیبا
توسط : arya271
زندگي تراژدي است براي آنکه احساس مي کند و کمدي است براي آنکه مي انديشد .
دوشنبه 6/1/1386 - 8:40
پسندیدم 0
UserName