جملات زیبا
توسط : arya271

+ التماس به خدا جرأت است . اگر برآورده شود ، رحمت است ، اگر برآورده نشود ، حکمت است . التماس به انسان خفت است . اگر برآورده شود ، منت است ، اگر برآورده نشود ، ذلت است .
دوشنبه 6/1/1386 - 8:37
پسندیدم 0
UserName