جملات زیبا
توسط : arya271

 

+ سازنده ترين كلمه گذشت است … آن را تمرين كن پرمعني ترين كلمه ” ما ” است … آن را به كار ببر عميق ترين كلمه “عشق” است … به آن ارج بنه. بي رحم ترين كلمه “تنفر ” است … از بين ببرش سركش ترين كلمه” تنفر” است … با آن بازي نكن. خودخواهانه ترين كلمه ” من ” است… از آن حذر كن. ناپايدارترين كلمه ” خشم” است… آن را فرو ببر. بازدارنده ترين كلمه ” ترس” است … با آن مقابله كن. با نشاط ترين كلمه ” كار ” است … به آن بپرداز .

دوشنبه 6/1/1386 - 8:34
پسندیدم 0
UserName