جملات زیبا
توسط : arya271

+ بايد گرفتارم شوي تا من گرفتارت شوم ، با جان و دل يارم شوي تا عاشق زارت شوم ، من نيستم چون ديگران بازيچه ي بازيگران ، اول به دام آرم تو را وانگه گرفتارت شوم .
دوشنبه 6/1/1386 - 8:28
پسندیدم 0
UserName