نا امیدی عملی شیطانی است .
توسط : 01_uniqe

 

مارتین لوتر بنیان گذار کلیسای لوتری با دشواری ها و رنج های بسیار مواجه بود .روزی همسرش متوجه شد که شوهرش غرق اندوه و ناامیدی است . او زن با درایتی بود که به مشیت الهی ایمان داشت . بنابراین با دیدن یأس شوهرش لباس سیاه پوشید و در برابر او ایستاد . مارتین لوتر پرسید: چرا سیاه پوشیده ای؟ همسرش به آرامی پاسخ داد: نمی دانی که او مرده است؟ مارتین لوتر پرسید: چه کسی مرده است؟ همسرش گفت: خدا !مرد با حیرت پرسید:چگونه می توانی چنین حرفی را بر زبان بیاوری؟ چطور ممکن است خدا بمیرد؟همسرش جواب داد: اگرخدا نمرده است، پس چرا تو اینقدر غمگین و ناامید هستی؟مارتین لوتر بی درنگ متوجه اشتباه خود شد، بنابراین لبخندی بر لبانش نشست و گفت: بله، ناامیدی کار شیطان است. در پناه او  نویسنده: جی.پی.واسوانی

                                  Regards : Unique

دوشنبه 6/1/1386 - 6:59
پسندیدم 0
UserName