نگار فروزند چند کار هنری او

چه بايد كرد؟ (مجموعه تلويزيوني، 1372)

بازيهاي پنهان (كريم هاتفي نيا - 1374)

ميرزا يحيي (مجموعه تلويزيوني، 1374)

كارآگاه (مجموعه تلويزيوني / حسن هدايت - 1375)

پشت ديوار شب (مهران تاييدي - 1375)

وراي طلوع (مجموعه تلويزيوني، 1375)

افق (ويدئو كليپ، 1375)

دو پنجره (مجموعه تلويزيوني، 1376)

گلهاي آفتابگردان (مجموعه تلويزيوني، 1376)

معصوم (داود توحيدپرست - 1376)

راه سوم (مجموعه تلويزيوني / قاسم جعفري - 1377)

دختردايي گمشده (داريوش مهرجويي - 1377)

ميكس (داريوش مهرجويي - 1378)

شك (ساموئل خاچيكيان / داود موثقي - 1379)

همسفر (مجموعه تلويزيوني / قاسم جعفري - 1379)

جوان امروز (مجموعه تلويزيوني، 1380)

شب آفتابي (مجموعه تلويزيوني / قاسم جعفري - 1380)

دوشنبه 6/1/1386 - 6:57
پسندیدم 0
UserName