سال نو برشما مبارك باد
توسط : haji bina

بسم الله الرحمن الرحيم
دكترقيصرامين پور.شاعرونويسنده معاصربامجموعه شعر"دركوچهء
آفتاب"كه درسال 1363منتشرشد.توانايي خود رانشان داد وپس از
آن.با آثاري چون "تنفس صبح"و"آينه هاي ناگهان"جايگاه خويش را
درشعرانقلاب تثبيت كرد.دكترامين پور چندين اثر شعري مانند"ظهر روز دهم"."مثل چشمه.مثل رود"و"به قول پرستو"رانيزبراي نوجوان
ها به چاپ رسانده است ."انتظار موعود"يكي ازموضوعات محوري شعرانقلاب است كه دراين سروده او به زيبايي بيان شده است:
آفتاب پنهاني
پنهاني طلوع ميكندآن آفتاب
.زسمت مشرق جغرافياي انساني
دوباره پلك دلم مي برد نشانه چيست؟
شنيده ام كه مي آيدكسي به مهماني
كسي كه سبزتراست ازهزاربهار
كسي .شگفت كسي آن چنان كه ميداني
كسي كه نقطهء آغاز هرچه پرواز است
تويي كه درسفرعشق خط پاياني
تويي بهانهءآن ابرها كه ميگريند
بيا كه صاف شود اين هواي باراني
تواز حوالي اقليم هركجا آباد
بيا كه ميرود اين شهر روبه ويراني
كنار نام تو لنگر گرفت كشتي عشق
بيا كه ياد تو آرامشي است طوفاني
شعر از:دكتر قيصر امين پور
                                                                                                 .
وبلاگ معلم
Moallem weblog

دوشنبه 6/1/1386 - 2:36
پسندیدم 0
UserName