مي خواهي سخنت تأثير بگذارد؟
توسط : yasin7
* اگر مي خواهي سخنت تأثير بگذارد، پيشنهاد كن؛ نه تحميل!
* آواز مرغي كه مرگ او فرا رسيده، دل را به درد مي آورد؛ اما گفته هاي انسان نزديك به مرگ شنيدني و مهم است.
دوشنبه 6/1/1386 - 1:57
پسندیدم 0
UserName