فاطمه کلمة الله
توسط : tondro
کتاب: زن در آینه جلال و جمال، ص 143
نویسنده: آیة الله جوادی آملی
قرآن کریم به هنگام طرح قصه آدم سلام الله علیه می‏فرماید:
«فتلقی آدم من ربه کلمات‏» (1)
سپس آدم از پروردگارش کلماتی را دریافت نمود.
در تبیین وتفسیر کلمات آمده است که منظور انوار عترت طاهره است، بدین معنا که انوار عترت طاهره همان مقامات علمی است که حضرت آدم سلام الله علیه آن را تلقی کرد وزمینه نجات او فراهم گردید ودر این میان همانطور که حضرت امیرسلام الله علیه در مجموعه عترت قرار دارد، حضرت زهرا هم در آنجا می‏تابد واین که فاطمه زهرا صلوات الله علیها معروف ومشهور شده، نه برای آن است که، زن تنها در حضرت زهرا خلاصه شده است‏بلکه به این دلیل است که آن حضرت دیگران را تحت الشعاع قرار داده است. به عنوان مثل معصومین دیگر نیز مانند حضرت امیرسلام الله علیه، معروف نیستند واگر در عرف بخواهند مثل ذکر بکنند، به حضرت علی... مثل می‏زنند. در صورتی که همه ائمه نور واحدند. همانطوری که در بین معصومین، امیرالمؤمنین صلوات الله علیه معروف والگو شده است، در بین زنان هم حضرت فاطمه زهرا صلوات الله علیها اشتهار یافته است وگرنه زنان فراوانی بودند که هم از عصمت‏برخوردارند وهم از کمال متعارف وفوق متعارف، ولیکن علت این که حضرت زهرا در بین زنان معروف شده همان علتی است که بدان سبب، حضرت علی... در بین ائمه معروف شده است.
پس مراد از لفظ کلمات در آیه شریفه
«فتلقی آدم من ربه کلمات‏»
اسماء الهی است وبارزترین مصداق اسماء الهی، عترت طاهره‏اند که در بین آنان، فاطمه زهرا صلوات الله علیها می‏درخشد.
پی‏نوشت:
1. بقره،37.
يکشنبه 5/1/1386 - 20:9
پسندیدم 0
UserName