مهدي فتحي چند اثر وی

وامپير، زن خون آشام (1346)

تحفه ها (1366)

دستمزد (1368)

كاكلي (1368)

دخترك كنار مرداب (1368)

در آرزوي ازدواج (1369)

اوينار (1370)

شانس زندگي (1370)

امام علي (ع) (مجموعه،1370)

زينت (1372)

آدم برفي (1373)

روز واقعه (1373)

زشت و زيبا (1377)

همشاگرديها (مجموعه،78/1377)

اعتراض (1378)

پرنده از قفس پريد (1379)

خانه پدري (مجموعه تلويزيوني، 1380

يکشنبه 5/1/1386 - 15:6
پسندیدم 0
UserName