افسانه زندگي چنين است عزيز
توسط : zohreh_n9

يك روز رسد غمي به اندازه كوه       يك روز رسد نشاط اندازه دشت

افسانه زندگي چنين است عزيز        در سايه كوه بايد از دشت گذشت

يکشنبه 5/1/1386 - 14:33
پسندیدم 0
UserName