رضا كيانيان چند اثر او

 

تمام وسوسه هاي زمين (1368)

پاتال و  آروزهاي كوچك (1368)

مرد ناتمام (1371)

درد مشترك (1373)

كيميا (1373)

مادرم گيسو (1374)

سلطان (1375)

سينما سينماست (1375)

آژانس شيشه اي (1376)

روبان قرمز (1377)

بوي كافور عطر ياس (1378)

چتري براي دو نفر (1379)

رومشكان (80/1379)

عيسي مي آيد (80/1379)

خانه اي روي آب (1380)

فرش باد (1381)

گاهي به آسمان نگاه كن (1381)

يکشنبه 5/1/1386 - 14:30
پسندیدم 0
UserName