كودكي
توسط : zohreh_n9

من غريبه ديروزم ،آشناي امروز و فراموش شده فردا،

پس در آشنايي امروز مي نگرم،تا در فراموشي فردا يادم كني0

يکشنبه 5/1/1386 - 14:28
پسندیدم 0
UserName