مجيد مشيري چند کار هنری او

سرنخ (مجموعه تلويزيوني، كيومرث پوراحمد، 1375)

خلبان (جمال شورجه، 75/1374)

آژانس شيشه اي (ابراهمي حاتمي كيا، 1376)

ساغر (سيروس الوند، 1376)

بسوي افتخار (مجموعه تلويزيوني، 1376)

عشق + 2 (رضا كريمي، 1377)

مردان آنجلس (فيلم - مجموعه، 1377)

غريبه اي در راه (مجموعه تلويزيوني، 1377)

دفتري از آسمان (پرويز شيخ طادي، 1378)

سام و نرگس (ايرج قادري، 1378)

قانون كارما (كوتاه، 1378)

آخر بازي (همايون اسعديان، 1379)

هفت پرده (فرزاد مؤتمن، 1379)

بي تو تنهايم (قدرت الله صلح ميرزايي، 1379)

ساقي (محمدرضا اعلامي، 1379)

قصه هاي شهرك (مجموعه تلويزيوني، 1379)

همسفر (مجموعه تلويزيوني، 1379)

هم پيمان (مجموعه تلويزيوني، 1379)

نامه به يك رزمنده (فيلم داستاني، 1379)

ماه پشت ابر (فيلم  داستاني، 1380)

نگين (اصغر هاشمي، 1380)

خط قرمز (مجموعه تلويزيوني، 1380)

غريبه اي در چاه (مجموعه تلويزيوني، 1380)

راي باز (مهدي نوربخش، 1381)

آخرين پرواز ققنوس (مسعود تكاور، 1381)

دنيا (منوچهر مصيري، 1381)

چند تار مو (ايرج كريمي، 1382)

يکشنبه 5/1/1386 - 13:8
پسندیدم 0
UserName