مجيد مظفري چندین کا راو

شهر قصه (1352)

تركمن (1353)

زير پوست شب (1353)

سازش (1353)

غريبه و مه (1354)

همسفر (1354)

جنگ اطهر (1357)

سرخ پوست ها (1357)

دانه هاي گندم (1358)

تفنگدار (1361)

عبور از ميدان مين (1361)

زخمه (1362)

آوار (1364)

تنوره ديو (1364)

يوز پلنگ (1364)

تيغ و ابريشم (1365)

تشكيلات (1365)

روزهاي انتظار (1365)

گل مريم (1366)

كشتي آنجليكا (1367)

در مسير تند باد (1367)

فاني (1368)

ريحانه (1368)

ساوالان (1368)

شهر خاكستري( 1369)

مسافران (1370)

سايه هاي هجوم (1371)

راز خنجر (1371)

بيابامن (1371)

تماس شيطاني (1371)

جنگ نفتكشها (1372)

سه مرد عامي (1372)

آرايش مرگ (1373)

توفان (1375)

جان سخت (1376)

آسمان پر ستاره (1378)

سگ كشي (1379)

قلبهاي نا آرام (فقط كارگردان، 1380)

يکشنبه 5/1/1386 - 13:5
پسندیدم 0
UserName