كيهان ملكي بیو گرافی

با جنگ 39 شناخته شد. هرچند كه قبل از آن در فيلم سينمايي آروزهاي بزرگ بازي كرده بود. اما با مجموعه تلويزيوني روزگار جواني بود كه محبوب شد و با مجموعه همسايه توانايي هايش را به رخ همگان كشيد. او  در سينما هم موفق بود. در معجزه خنده بازي زيبايي ارائه داد و بازي اش در فيلم مرد باراني نظرات متفاوتي را برانگيخت.

يکشنبه 5/1/1386 - 12:45
پسندیدم 0
UserName