پوراندخت مهيمن بیو گرافی

 تئاتر آغاز كرد و در اوايل دهه شصت به سينما آمد. اما هيچگاه نتوانست خوش بدرخشد.

يکشنبه 5/1/1386 - 12:39
پسندیدم 0
UserName