عشق
توسط : saeeeid

تو درختي هستي پر از احساس و محبت و سايه اش از عشق كه من الاغم را به ان ميبندم...

يکشنبه 5/1/1386 - 11:2
پسندیدم 0
UserName