بهروز وثوقي چند کار او

طوفان در شهر ما (1337)

صد كيلو داماد (1340)

لذت گناه (1343)

خداحافظ تهران (1345)

هاشم خان (1345)

دالاهو (1346)

زني به نام شراب (1346)

بيگانه بيا (مسعود كيميايي - 1347)

دزد سياهپوش (1347)

قيصر (مسعود كيميايي - 1348)

پنجره (جلال مقدم - 1349)

رضا موتوري (مسعود كيميايي - 1349)

طوقي (علي حاتمي - 1349)

ليلي و مجنون (1349)

داش آكل (مسعود كيميايي - 1350)

رشيد (1350)

فرار از تله (جلال مقدم - 1350)

بلوچ (مسعود كيميايي - 1351)

دشنه (1351)

تنگسير (امير نادري - 1352)

خاك (مسعود كيميايي - 1352)

نفرين (ناصر تقوايي - 1352)

سازش (جلال مقدم - 1353)

ممل آمريكايي (شاپور قريب - 1353)

كندو (فريدون گله - 1354)

گوزنها (مسعود كيميايي - 1354)

همسفر (1354)

بت (ايرج قادري - 1355)

ماه عسل (فريدون گله - 1355)

سوته دلان (علي حاتمي - 1356)

نفس بريده (سيروس الوند - 1359)

يکشنبه 5/1/1386 - 10:51
پسندیدم 0
UserName