صدقه مطابق آيات قرآنی می تواند بر چند قسم باشد...
توسط : دیوژن م
 صدقه مطابق آيات قرآنی می تواند بر چند قسم باشد:
صدقه با نيت جلب رضايت خدا دو برابر پاداش دارد.(با توجه به مضمون آيه ی 265 سوره ی بقره و54 قصص)
صدقه با نيت نيکی کردن به مردم ده برا بر پاداش دارد.(با توجه به مضمون آيه ی 160 سوره ی انعام)
صدقه با نيت فی سبيل ا… هفتصد برابر پاداش دارد.(با توجه به مضمون آيه ی261 سوره ی بقره)
خداوند به بهترين عمل انجام شده و انجام کار نيک نيز بدون حساب پاداش می دهد.(با توجه به مضمون آيه ی 265 سوره ی بقره وآيه ی40 سوره ی غافر)
گفته اند صدقه ای که به خاطر سلامتی جان و مال داده می شود فقط آن را تضمين ميکند و برایآخرت پاداشی ندارد.
يکشنبه 5/1/1386 - 9:53
پسندیدم 0
UserName