...
توسط : ma_nateghi

پیغمبر(ص) ده کس را درباره ی شراب لعنت کرده اند :

ان که درختش را می کارد(به منظورتهیه آن) 

کسی که از آن نگهبانی می کند

 ان که انگورش را می فشارد

خورنده

 ساقی

 حمال

 تحویلدار

 فروشنده

 مشتری

 و آنکه پولش را می خورد

يکشنبه 5/1/1386 - 8:20
پسندیدم 0
UserName