به ساحت مقدس او ........
 

البته انتظار داراي شدت و ضعف مي باشد و هر درجه اي از آن، مقدمات خاص خود را دارد. پايين ترين درجه ي انتظار وقتي است که انسان احتمال وقوع چيزي را بدهد. شدت انتظار بستگي به قوت اين احتمال بالاتر، انتظار بستگي به قوت اين احتمال دارد. احتمال بالاتر، انتظار قوي تر را موجب مي گردد و قوت انتظار، منشأ پيدايش آثاري در فرد منتظر مي شود که اين آثار در مراتب پايين تر به چشم نمي خورد. بحث فعلي ما به درجات پايين انتظار که اثر چنداني در فرد ندارد، ناظر نيست. بر اين اساس، مقدماتي که حال انتظار را در فرد به درجه ي قابل توجه و مؤثري مي رساند، در چهار عامل خلاصه مي کنيم:

يکشنبه 5/1/1386 - 7:47
پسندیدم 0
UserName