بر پایی قیامت کودکان

دو کودک به یکدیگر گفتند : « قهر قهر تا قیامت !! » ساعتی نگذشته بود که قیامت بر پا شد .

يکشنبه 5/1/1386 - 5:42
پسندیدم 0
UserName