جملات زیبا
توسط : arya271
از پيري پرسيدم چه زماني انسان پير ميگردد ، فرمود درست آن زمان که از گذشته خود پشيمان شده افسوس آن را بخورد .
يکشنبه 5/1/1386 - 2:27
پسندیدم 0
UserName