جملات زیبا
توسط : arya271

+ فرشتگان از خدا پرسيدن: خدايا تو که بشر رو آنقدر دوست داري چرا غم را آفريدي ؟ خدا گفت : غم را به خاطر خودم آفريدم چون اين مخلوقه من تا غمگين نباشد به ياد خالقش نمي افتد .
يکشنبه 5/1/1386 - 2:23
پسندیدم 0
UserName