زیاد خشمگین شدن نشانه .....!
توسط : arya271
به هر ناراحتي كوچك خشمگين شدن و به ديگران پريدن ، نشان غرور بي اندازه يا كم عقلي است
يکشنبه 5/1/1386 - 2:7
پسندیدم 0
UserName