جملات زیبا
توسط : arya271
تا تو مرا بد خواهي و خود را نيك ، نه مرا بد آيد و نه تو را نيك
يکشنبه 5/1/1386 - 2:3
پسندیدم 0
UserName