جملات زیبا
توسط : arya271
زر اندوزاني كه براي مال دنيا كيسه دوخته اند بدانند كه لباس آخرت جيب ندارد .
يکشنبه 5/1/1386 - 2:1
پسندیدم 0
UserName