آنکس.....
توسط : arya271


+ آنکس که بداند، و بداند که بداند ، اسب شعف از گنبد گردون برهاند … آنکس که بداند و نداند که بداند ، بيدار کنيدش که شبي خفته نماند … آنکس که نداند و بداند که نداند ، لنگان خرک خويش به منزل برساند … آنکس که نداند و نداند که نداند ، در جهل مرکب ابدالدهر بماند .

يکشنبه 5/1/1386 - 1:49
پسندیدم 0
UserName