فقط يك چراغ؟؟؟...
توسط : ياس كوچك

 

مغز ما يك دينام هزار ولتي است كه متاسفانه اكثرمان بيش از يك چراغ موشي از آن استفاده نمي كنيم.

                                                                  ( ويليام جيمز )

شنبه 4/1/1386 - 11:39
پسندیدم 0
UserName