جستجوي آن در جاي ديگر بيهوده است!
توسط : ياس كوچك

 

 وقتي انسان آرامش را در خود نيابد، جستجوي آن در جاي ديگر بيهوده است.‌

                                                             (لارو شفكو )

شنبه 4/1/1386 - 11:36
پسندیدم 0
UserName