نوروز از زبان امام صادق (ع)(جالبه نخونی ضرر کردی)
توسط : دیوژن م
در کتاب شريف بحار الانوارمرحوم مجلسی(ره) پيرامون عيد نوروز، روايات متعددی نقل شده، به طوری که در جلد59 بيش از 49 صفحه به اين موضوع اختصاص يافته است. در اين مختصر،به بخش ها يی از اين مباحث اشاره می شود:
معلی بن خنيس نقل کرده است که روز نوروز بر امام جعفر صادق (ع) واردشدم،امام(ع) خطاب به من فرمود:آيا اين روز رامي شناسی؟عرض کردم قربانت شوم،اين روزی است که ايرانی ها آنرابزرگ و نيکو می شمارند و به همديگر هديه می دهند.پس امام فرمودند:علت اين امرراکه بسی ديرينه است برايت تشريح خواهم کرد.اگر اين موضوع رااز ناحيه ی شما فرا گيرم بهتر از آن است که گذشتگانم زنده شوند و دشمنانم نابود گردند
پس فرمودند:ای معلی همانا نوروز روزی است که پروردگار جهان از بندگانش پيمان گرفت که او را پرستش کنند،به او شرک نورزند و به پيامبران و امامان(ع)ايمان بياورند. نوروز اولين روزی است که خورشيد در آن طلوع کرد و بادهای ناگهانی وزيدن گرفت،نوروز روزی است که علی(ع) در نهروان خوارج را هلاک کرد،گل های زمين در آنروز خلق شد،در چنين روزی بود که کشتی حضرت نوح(ع) برکوه جودی نشست.همان روزی است که جبرئيل بر پيامبر نازل شد،همان روزی است که ابراهيم(ع) بت ها را شکست،محمد(ص) علی(ع) را بر دوش خود حمل کرد تا بت های قريش را سرنگون کند...در چنين روزی حضرت مهدی (عج) ظهور می نمايدو ماانتظار فرج آن حضرت را در چنين روزی داريم.برای اينکه نوروز از ما و شيعيان ماست.نوروز برای مسافرت خوب و برای زراعت و طلب حوايج بسيار نيکوست،عقد نکاح و ازدواج در چنين روزی بسيار شايسته است.
مرحوم حاج شيخ عباس قمی(ره) در فصل يازدهم کتاب مفاتيح الجنان اعمال ويژه ای برای عيد نوروز آوردهاند از جمله:نماز،ادعيه ی متعدد و صدقه دادن، نيز از امام ششم روايت کرده که چون عيد نوروز فرا رسد، غسل کن و پاکيزه ترين جامه های خود را بپوش و به بهترين بوهای خوش خود را خوشبو کن.صله ی ارحام،عيادت از بيماران،بزرگان دين،علما و پدر و مادر از جمله برنامه های اين روز است.
شنبه 4/1/1386 - 10:12
پسندیدم 0
UserName