نشاني بهار...
توسط : ali_ 110
نهال كوچك باغچه نشاني بهار را از گنجشكان بازيگوش مي گيرد .
آنها سري تكان مي دهند و مي روند . نهال كوچك به شاخه هايش مي نگرد .
يك جوانه اي كوچك سبز روي آنهاست . نهال ، لبخندي مي زند او نشاني
بهار را پيدا كرده است . بهار همه جا هست ، حتي در باغچه ي كوچك خانه!!!
شنبه 4/1/1386 - 0:20
پسندیدم 0
UserName