تقديم به تمام دوستانم ، البته به دو زبان «ويژگي هاي يك دوست واقعي » **
توسط : mary320960

To My Friends      
                                                                                   

 

True friendship is
like sound health;
the value of it is
seldom known
until it is lost.


تقديم به دوستانم     

دوستی واقعی مثل سلامتی هست

ارزش اون رو معمولا تا وقتی که از دستش بديم نمی دونيم.

A real friend
is one who walks in
when the rest
of the world walks out.


يک دوست واقعی اونی هستش که وقتی مياد

که تموم دنيا از پيشت رفتن.

 

 

Friends are God's way of taking care of us.

دوستان، روش خدا برای محافظت از ما هستن.

 

Friendship is one mind
in two bodies.
دوستی يعنی يک روح در دو بدن.

Everyone hears
what you say.
Friends listen to
what you say.
Best friends
listen to what you don't
say.

هر کسی چيزايی رو که شما می گين می شنوه.

ولی دوستان به حرفای شما گوش می دن،

اما بهترين دوستان

حرفايی رو که شما هرگز نمی گين می شنون.

 

Hold a true friend with both your hands.يک دوست واقعی رو دو دستی بچسب.

 

A friend is someone who knows
the song in your heart
and can sing it back to you
when you have forgotten
the words.


يه دوست، فردی هست که آهنگ قلبت رو می دونه

و می تونه وقتی تو کلمات رو فراموش می کنی

اونا رو واسه ات بخونه.

   

                                                                               

جمعه 3/1/1386 - 18:20
پسندیدم 0
UserName