ياد بگير...
توسط : ياس كوچك

koo...ko...ok...uko...kuo...kou...kok...kuk...kouk...kooak

آفرين... بلاخره تونستي به زبون اردك ها صحبت كني... فردا صداي خروس رو تمرين ميكنين...

جمعه 3/1/1386 - 13:33
پسندیدم 0
UserName