يادم نميره...
توسط : ياس كوچك

اگه فرهاد شيرين رو يادش بره...

 اگه مجنون ليلي رو يادش بره...

 اگه پرنده پروازو يادش بره من هيچ وقت...

هيچ وقت پول کارت اينترنتهايي را که خريدم و برات آف گذاشتم يادم نمي ره...

جمعه 3/1/1386 - 13:30
پسندیدم 0
UserName