شمردن...
توسط : ياس كوچك

اگه شب خوابت نبرد به آسمون نگاه کن...

ستاره هارو بشمار کم اومد!برو قطرات بارون رو بشار.کم اومد! به عشق من فکر کن چون براي تو هرگز کم نمي ياد...

جمعه 3/1/1386 - 12:43
پسندیدم 0
UserName