راحته...
توسط : ياس كوچك

ميتوني تصور كني با هم لب دريا نشستيم؟

 ميتوني تصور كني كه با هم به يه سفر طولاني ميريم از جنگل تا دريا ؟

ميتوني تصور كني كه تو يه شب باروني شونه به شونه هم قدم بزنيم؟

همه اينا رو هم كه بتوني تصور كني نميتوني تصور كني كه آشپزي با تك ماكارون چقدر راحته...

جمعه 3/1/1386 - 12:26
پسندیدم 0
UserName