معناى قدر:
1 - قدر يعنى حكم كرد، فرمان داد، قدر الله الامر يعنى خداوند حكم و فرمان داد كه كار، اينگونه باشد. چنانكه در سوره نمل (57) درباره زن لواط مى فرمايد:
فانجيناه و اهله الا امراته قدرناها من الغابرين
ما او (= لوط) و خانواده اش را نجات داديم ، جز زنش كه فرموديم : او از بازماندگان باشد.
يعنى حكم و فرمان ما اين بود كه آن زن از هلاك شدگان باشد.
2 - قدر يعنى مدارا نمود، درنگ كرد، قدر فى الامر يعنى در انجام كار درنگ كرد و با آن مدارا نمود. چنانكه خداى متعال در سوره سبا (11) به داود - عليه السلام - مى فرمايد:
ان اعمل سابعات و قدر فى السرد
زره هاى كامل و فراخ بساز و در بافتن آنها با تامل و مدارا عمل كن .
يعنى در ساختن زره عجله مكن بلكه با دقت و زمان كافى اقدام كن تا نتيجه كارت محكم و استوار باشد.
جمعه 3/1/1386 - 7:24
پسندیدم 0
UserName