معناى لغوى اختيار:

معناى لغوى اختيار:
اختيار در لغت به معناى حق انتخاب و گزينش است . برگزيدن و پسنديدن و آزاد بودن در انتخاب را، اختيار گويند.

جمعه 3/1/1386 - 7:20
پسندیدم 0
UserName