معناى لغوى جبر:

 معناى لغوى جبر:
جبر در لغت به معناى واداشتن كسى به كارى با زور است ، و مجبور يعنى كسى كه با زور به كارى وادار شده است

جمعه 3/1/1386 - 7:17
پسندیدم 0
UserName