به هم زدن معامله

به هم زدن معامله
در برخى موارد فروشنده يا خريدار مى توانند معامله را به هم بزنند كه از جمله آنهاست :
1 ـ خريدار يا فروشنده گول خورده باشد.
2 ـ در هـنـگام معامله قراربگذارند كه تا مدّت معيّنى ، هر دو يا يكى از آنها بتوانند معامله را به هـم بـزنـنـد؛ مـثـلا" هـنـگـام خـريد و فروش ‍ بگويند : هر كس پشيمان شد تا سه روز ديگر مى تواند معامله را فسخ كند.
3 ـ بعد از معامله بفهمد كالاى خريدارى شده معيوب است .
4 ـ فروشنده خصوصياتى براى كالاى خود بيان كند سپس معلوم شود آنگونه نبوده است ؛ مثلا" بگويد اين دفتر 200 برگ است بعدا" معلوم شود كمتر است .(م 2124)
پرسش
1 ـ ضرورت يادگيرى احكام معاملات را با يك حديث توضيح دهيد.
2 ـ در چه صورت خريد و فروش ، مستحب است ؟
3 ـ چهارمورد از موارد خريد و فروش حرام را نام ببريد.
4 ـ قسم خوردن در معامله چه حكمى دارد؟
5 ـ خريد و فروش وسائل قمار چه حكمى دارد؟
6 ـ معامله در چه صورت قابل فسخ است ؟
درس بيست و دوم
قــرض
قـرض عـبـارت اسـت از تـمـليـك كـردن مـالى بـه ديـگـرى بـه ايـن شكل كه پرداختن عين آن مال ، يا مثل آن و يا قيمت آن بر عهده او باشد.(131

جمعه 3/1/1386 - 6:29
پسندیدم 0
UserName