مكروهات
1 ـ تعريف كردن از كالاى خويش و بدگويى از جنسى كه مى خرد.
2 ـ وارد معامله ديگران شدن .
3 ـ قسم راست خوردن در معامله (قسم دروغ حرام است )
4 ـ معامله كردن در جايى كه عيب (جنس ) در آن جا مخفى مى ماند.
5 ـ قبل از همه براى معامله وارد بازار شدن و ديرتر از همه خارج شدن .
6 ـ معامله با فرومايگان و افراد لاابالى .
7 ـ تقاضاى كم كردن قيمت پس از انجام معامله

جمعه 3/1/1386 - 6:28
پسندیدم 0
UserName