قوانين و مقررات سازمانى

قوانين و مقررات سازمانى
بـعـضـى از اسـتـفـتـاآتـى كـه دربـاره رعـايـت كردن مقررات سازمانى ، از حضرت امام (ره ) به يادگار مانده ، به قرار زير است :
1 ـ آيـا رزمـنـدگـان اسـلام مـى تـوانـنـد لبـاس هـا و وسائل ديگرى را كه به آنها داده مى شود، در خارج از منطقه نظامى مورد استفاده قرار دهند (اعم از استفاده شخصى و عمومى ـ مثلاً بسيج ـ.
جواب ـ بستگى به مقررات دارد.(111)
2 ـ آيـا اسـتـفـاده از مـواد غـذايـى رزمـنـدگـان اسـلام در داخـل جـبـهـه و مـناطق جنگى كه معمولاً از محلّ هداياى مردم تهيه مى شود، براى گروه هايى كه از مـسـؤ وليـن و غـيـره بـراى بازديد به جبهه مى روند، مجاز است ؟ چون در غير اين صورت امكان تهيه و خريد مواد غذايى براى آنها نيست .
جـواب ـ اگـر از طـرف مـتـصـدّيـان مـربـوطـه داده مـى شـود، اشكال ندارد.(112)
3 ـ ايـن جـانـب داراى پـدرى بـى بضاعت و مادرى بيمارم ؛ تا كنون با اصرار با اجازه آنها به مـدت سـه مـاه عـازم جـبـهـه گرديده ام چون تنها سرپرست والدينم هستم ، با عزيمت دوباره به جبهه والدينم راضى نيستند چنانچه عضو سپاه پاسداران شوم و سپاه ماءموريت عزيمت به جبهه دهد؛ با توجه به توضيح فوق آيا مى شود بدون رضايت والدين عازم جبهه شوم ؟
جواب ـ اگر عضو سپاه هستيد بايد مراعات مقررات سپاه را بكنيد.(113)
4 ـ كـسـى كه به يك سازمان دولتى بدهى دارد ـ مثلاً از تلفن آن سازمان براى كار خصوصى اسـتـفاده كرده و نظير آن ـ آيا مى تواند آن بدهى را به سازمانى ديگرى كه آن هم دولتى است بپردازد؟
جواب ـ بايد به همان سازمانى كه به آن بدهكار است ، ردّ كند

جمعه 3/1/1386 - 6:27
پسندیدم 0
UserName